Wykonaliśmy izolacje termiczna pianką PUR o zamkniętej strukturze.

Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń ( nie mieszkalne ) , przebywanie okresowe ludzi, założono uzyskanie U<0,5 , taki współczynnik osiągnięto stosując 5 cm pianki  ( odpowiednik 9 cm styropianu )

W przypadku kiedy zakładana temperatura w pomieszczeniu miała by być na poziomie 21 stopni Celsjusza należało by zastosować 12 cm pianki Z/K osiągając U<0,2

 

ocieplenie pianką

Minimalne wartości współczynnika U przegród budowlanych określa :

Dz.U. 2013 poz. 926

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

U przegrody